Badania medycyny pracy

Poddanie się badaniom medycyny pracy to obowiązek każdej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Badania lekarskie muszą wykonać zarówno ci pracownicy, którzy dopiero rozpoczynają współpracę z daną firmą (badania wstępne), jak i osoby, które pracują na etacie u danego pracodawcy już od jakiegoś czasu (badania okresowe). Ponadto do lekarza medycyny pracy muszą zgłosić się również osoby, które wracają do pracy po dłuższej nieobecności wynikającej z choroby (badania kontrolne). Pracodawca powinien skierować pracownika na badania także wtedy, gdy zmieni się charakter jego stanowiska – czyli gdy wystąpią nowe potencjalne zagrożenia wynikające z pełnionych obowiązków. Wszystkie profilaktyczne badania medycyny pracy mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

W przychodni lekarskiej MEDAN w Jarocinie także zajmujemy się medycyną pracy. W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe badania medycyny pracy, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w trakcie ich zatrudnienia na różnych stanowiskach. Oferujemy:

 • badania wstępne — przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik powinien przejść badania wstępne, które pozwolą ocenić jego zdolność do wykonywania określonej pracy;
 • badania okresowe — regularne badania mają na celu monitorowanie stanu zdrowia pracowników, a także wykrywanie ewentualnych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
 • badania kontrolne — są przeprowadzane w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy lub podejrzenia choroby zawodowej;
 • badania specjalistyczne — takie jak audiometria czy badanie wzroku, które są niezbędne dla pracowników narażonych na szczególne zagrożenia.

Sfinansowanie badań przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy leży zawsze po stronie pracodawcy.

 

Badania wstępne medycyny pracy

Wstępne badania medycyny pracy to obowiązkowe badania lekarskie, które muszą być przeprowadzone przed podjęciem zatrudnienia. Ich głównym celem jest sprawdzenie, czy dana osoba jest zdolna do wykonywania określonej pracy bez ryzyka dla swojego zdrowia lub innych pracowników. Wstępne badania lekarskie do pracy są istotne zarówno z punktu widzenia pracodawcy, który chce uniknąć ewentualnych problemów prawnych, jak i pracownika, który pragnie zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Badania wstępne przed podjęciem zatrudnienia można podzielić na dwie kategorie ze względu na rodzaj wykonywanej pracy:

 • badania dla osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub wymagających specjalnych predyspozycji zdrowotnych, jak np. badania dla kierowców;
 • badania dla osób wykonujących prace o umiarkowanym ryzyku dla zdrowia, takie jak prace biurowe czy handlowe.

Zapewniamy wsparcie oraz indywidualne podejście do każdego Pacjenta. Naszym celem jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz dostosowanie się do wymogów prawnych. Wstępne badania lekarskie do pracy w zależności od potrzeb obejmują:

 • konsultację z lekarzem medycyny pracy — ocena stanu zdrowia, wywiad lekarski, analiza dokumentacji medycznej;
 • badania laboratoryjne — badanie krwi, moczu, testy na obecność substancji psychoaktywnych;
 • badania diagnostyczne — EKG, spirometria, audiometria, badanie wzroku;
 • szczegółowe badania specjalistyczne — w zależności od rodzaju pracy, np. badania laryngologiczne, neurologiczne;
 • opracowanie dokumentacji — wystawienie orzeczenia o zdolności do pracy, zaświadczenia lekarskiego.

 

Badania okresowe medycyny pracy

Badania okresowe medycyny pracy również odgrywają niezwykle istotną rolę w utrzymaniu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Są to specjalistyczne badania lekarskie, które mają na celu ocenę aktualnej zdolności pracownika do wykonywania określonej pracy oraz monitorowanie wpływu warunków pracy na jego zdrowie. Są one obowiązkowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.

Częstotliwość przeprowadzania badań okresowych w medycynie pracy zależy od rodzaju wykonywanej pracy oraz indywidualnych potrzeb pracownika. W przypadku stanowisk o podwyższonym ryzyku wystąpienia chorób zawodowych lub narażeniu na szkodliwe czynniki, badania okresowe w pracy mogą być przeprowadzane nawet co roku. Natomiast dla pozostałych stanowisk częstotliwość badań okresowych ustalana jest przez lekarza, który bierze pod uwagę wiek, płeć, stan zdrowia oraz rodzaj wykonywanej pracy przez danego pracownika.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom możliwość przeprowadzenia badań okresowych. Powinien również poinformować pracownika o obowiązku poddania się badaniom oraz zapewnić mu odpowiednie warunki do ich przeprowadzenia. Z kolei pracownik ma obowiązek zgłosić się na badania okresowe w wyznaczonym terminie oraz przestrzegać zaleceń lekarza medycyny pracy. W przypadku stwierdzenia przez lekarza, że dana osoba nie jest zdolna do wykonywania swoich obowiązków zawodowych, pracownik może zostać przeniesiony na inne stanowisko lub skierowany na dodatkowe badania i konsultacje.

 

Badania kontrolne medycyny pracy

Głównym celem kontrolnych badań medycyny pracy jest ocena zdolności pracownika do wykonywania określonej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem jego stanu zdrowia oraz ewentualnych zagrożeń wynikających z wykonywanych obowiązków zawodowych. Zakres kontrolnych badań medycyny pracy obejmuje przede wszystkim ocenę ogólnego stanu zdrowia pracownika, ale także analizę jego wywiadu medycznego, przeprowadzenie badań diagnostycznych oraz konsultacje z lekarzem specjalistą w przypadku wystąpienia wskazań do tego rodzaju konsultacji. W zależności od rodzaju pracy, do świadczenia jakiej zatrudniony jest pracownik, badania mogą obejmować także ocenę sprawności fizycznej, zdolność do pracy w określonych warunkach środowiskowych oraz badania psychologiczne.

 

Lekarz medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy odpowiada za profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób zawodowych oraz dba o zdrowie pracowników w miejscu ich zatrudnienia. Zadaniem lekarzy medycyny pracy jest sprawdzenie, czy stan zdrowia pacjenta pozwala mu na wykonywanie wszystkich czynności na danym stanowisku pracy, czyli czy może wykonywać dany rodzaj pracy. W tym celu przeprowadza się badania wstępne i okresowe, aby wykryć ewentualne przeciwwskazania do wykonywania danej pracy oraz kontrolować stan zdrowia pracowników.

Ocena jest wydawana na podstawie wyników zleconych wcześniej i przeprowadzonych w trakcie wizyty w gabinecie badań oraz na podstawie przeprowadzonego z pacjentem wywiadu lekarskiego. W trakcie rozmowy z pacjentem lekarz medycyny pracy pyta m.in. o choroby przewlekłe, o zażywane przez niego leki, o nałogi, o to, jakie choroby przewlekłe występują u pacjenta w rodzinie oraz o przebyte w przeszłości urazy i operacje.

W trakcie wizyty u lekarza medycyny pracy mogą też zostać wykonane różne badania palpacyjne. Lekarz w trakcie badania może sprawdzić u pacjenta kręgosłup, zmierzyć ciśnienie, osłuchać płuca. Istnieje też duża szansa, że w razie istnienia jakichś wątpliwości na temat stanu zdrowia pacjenta, lub jeżeli wymagają tego przyszłe warunki pracy, lekarz zleci pacjentowi też wykonanie morfologii lub/i badania moczu, badania RTG płuc, spirometrii lub badania EKG. W przypadku istnienia większych wątpliwości lekarz medycyny pracy może też dodatkowo wysłać pacjenta na wizytę u innego lekarza specjalisty. Najczęściej taka potrzeba powstaje w przypadku stwierdzenia u pacjenta problemów ze wzrokiem, z głosem lub ze słuchem.

Oprócz tego zadaniem lekarza medycyny pracy jest poinformowanie pacjenta na temat wszystkich występujących na danym stanowisku pracy zagrożeniach oraz o mogących w pewnym momencie wystąpić na danym stanowisku chorobach zawodowych. Choroby te są wynikiem długotrwałego narażenia na szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy, takie jak hałas, pyły, promieniowanie czy substancje chemiczne. Ich późniejszą diagnostyką także zajmuje się lekarz medycyny pracy. W przypadku stwierdzenia choroby zawodowej lekarz opracowuje plan leczenia oraz podejmuje decyzje dotyczące dalszego zatrudnienia pracownika.

 

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Nie każdy pracownik zostaje poddany takim samym badaniom – ich zakres różni się w zależności od zajmowanego przez niego stanowiska. By odpowiedzieć na pytanie, jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy, należy wyróżnić kilka obszarów zatrudnienia:

 • pracownicy administracyjno-biurowi – czyli m.in. pracownicy działu sprzedaży i obsługi klienta, informatycy, sekretarki, księgowi; głównym narzędziem pracy jest komputer, a zatem obowiązkowe jest badanie okulistyczne. Uzupełnieniem badania ogólnolekarskiego mogą być badania laboratoryjne (morfologia, analiza moczu),
 • pracownicy budowlani – murarze, tynkarze, monterzy czy brukarze; w zależności od specyfiki stanowiska, występują różne czynniki niebezpieczne i uciążliwe (hałas, obsługa maszyn, praca w pyle). Ich wskazanie to zadanie pracodawcy. Lekarz medycyny pracy może im zlecić np. spirometrię, RTG klatki piersiowej, test koordynacji ruchowej, badanie EKG. Ważna jest ponadto konsultacja okulistyczna, laryngologiczna i neurologiczna, a także pomiar glukozy we krwi.
 • magazynierzy i pracownicy produkcji – w tym wypadku ważna jest praca zmianowa. Jeśli pracodawca wskaże w skierowaniu, że praca odbywa się w nocy, pracownikowi zostanie zbadany poziom cukru we krwi oraz, ewentualnie, zlecone będą inne badania laboratoryjne. Pozostałe badania zależą od występujących czynników uciążliwych, jednak ich zakres jest w dużej mierze zbliżony do tych wykonywanych u pracowników budowlanych.

Wszystkie osoby, które muszą poddać się badaniom lekarskim wykonanym przez lekarza medycyny pracy, zachęcamy do zgłoszenia się do naszej przychodni. Dzięki dostępowi do lekarzy specjalistów gwarantujemy sprawne wykonanie niezbędnych czynności.