Badania okresowe kierowców

Obowiązkiem zgłoszenia się na badania okresowe kierowców są objęci kierowcy zawodowi. Wykonywanie tych badań jest warunkiem wykonywania pracy w charakterze kierowcy. Zawodowi kierowcy muszą poddawać się badaniom okresowym co 5 lat do momentu ukończenia 60. roku życia, a po osiągnięciu tego wieku – co 2,5 roku. Może jednak się zdarzyć, że lekarz, ze względu na stan zdrowia kierowcy, zleci mu poddanie się badaniu okresowemu przed upływem tego terminu.

Co więcej, są sytuacje, w których takie badania muszą przejść także prowadzący samochód, którzy nie pracują zawodowo w charakterze kierowcy. Chodzi o osoby, które z uwagi na stan zdrowia otrzymały terminowe prawo jazdy. Wówczas ważność takiego dokumentu zostaje przedłużona jedynie po okazaniu otrzymanego od lekarza orzeczenia uprawniającego do kierowania pojazdem.

Co weryfikuje okresowe badanie dla kierowców?

Okresowe badanie dla kierowców wykonuje lekarz medycyny pracy. Jego obowiązkiem jest ocena stanu zdrowia badanego w celu stwierdzenia, czy istnieją przeciwwskazania do kierowania pojazdem. Uprawniony lekarz dokonuje weryfikacji stanu zdrowia kierowcy w zakresie:

  • sprawności narządu wzroku,
  • sprawności narządu słuchu i równowagi oraz układu ruchu,
  • funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego,
  • funkcjonowania układu nerwowego – w tym występowania padaczki,
  • czynności nerek,
  • istnienia cukrzycy, uwzględniając wyniki pomiaru cukru we krwi,
  • stanu psychicznego,
  • objawów wskazujących na nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od niego,
  • objawów wskazujących na uzależnienie od środków psychoaktywnych lub ich nadużywanie,
  • stosowania leków mogących wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdu,
  • istnienia innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia mogących stwarzać zagrożenie w sytuacji kierowania samochodem.

Wykonujący badanie lekarz uwzględnia wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, które może wywołać osoba badana. Jeśli jest taka potrzeba, zleca także odpowiednie badania diagnostyczne lub wizytę u lekarza specjalisty.