Czy zmiana stanowiska w firmie skutkuje koniecznością wykonania badań lekarskich?

W Polsce obowiązują konkretne przepisy prawne dotyczące badań lekarskich dla pracowników. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917), pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom badania lekarskie przed podjęciem przez nich pracy oraz okresowe badania lekarskie w trakcie zatrudnienia. Celem tych badań jest ocena zdolności pracownika do wykonywania określonej pracy oraz ochrona jego zdrowia i bezpieczeństwa. Czy przy zmianie stanowiska też trzeba wykonać dodatkowe badania?

 

Zmiana stanowiska a badania lekarskie

Zmiana stanowiska pracy w firmie może wiązać się z koniecznością wykonania badań lekarskich, jeśli nowe stanowisko wiąże się z innym rodzajem obciążeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownika. Przykładowo, jeśli pracownik przechodzi z biurowego stanowiska pracy na stanowisko, które wiąże się z pracą na wysokościach, może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku zmiany stanowiska pracy wewnątrz firmy, pracodawca może wymagać wykonania badań lekarskich tylko wtedy, gdy nowe stanowisko wiąże się z innymi zagrożeniami dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownika niż poprzednie. Jeśli obciążenia zdrowotne i bezpieczeństwo na nowym stanowisku są podobne do tych na poprzednim, badania lekarskie nie są wymagane.

 

Rodzaje badań lekarskich

W związku ze zmianą stanowiska pracy pracownik może być zobowiązany do wcześniejszego wykonania badania lekarskiego u lekarza medycyny pracy. Może to być nowe badanie wstępne, które będzie wykonane pod kątem wymagań nowego stanowiska lub badanie okresowe, związane z upływem dużej ilości czasu od poprzednich badań. Badania wstępne mają na celu ocenę zdolności pracownika do wykonywania określonej pracy przed podjęciem zatrudnienia. Badania okresowe są przeprowadzane w trakcie zatrudnienia, a ich celem jest monitorowanie zdrowia pracownika oraz ocena jego zdolności do wykonywania pracy.

 

Kto ponosi koszty badań lekarskich

Zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce, koszty badań lekarskich ponosi pracodawca. Pracownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z badaniami lekarskimi wymaganymi przez pracodawcę. W przypadku zmiany stanowiska pracy w firmie to również pracodawca pokrywa koszty ewentualnych dodatkowych badań lekarskich.

 

fartuch lekarza ze stetoskopem w kieszeni