Czy zaświadczenie lekarskie stwierdzające ograniczenie zdrowotne pracownika może być podstawą do zwolnienia z pracy?

Czy zaświadczenie lekarskie stwierdzające ograniczenie zdrowotne pracownika może być podstawą do zwolnienia z pracy? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ zwolnienie z pracy związane z ograniczeniem zdrowotnym może mieć różne konsekwencje dla pracownika. W dzisiejszym wpisie na blogu omówimy sytuacje, w których zaświadczenie lekarskie może wpłynąć na status zatrudnienia pracowników oraz jakie są przepisy prawne dotyczące tego tematu.

Zaświadczenie lekarskie a zmiana warunków pracy

W przypadku, gdy lekarz wystawia zaświadczenie stwierdzające ograniczenie zdrowotne pracownika, jednym z możliwych rozwiązań może być zmiana warunków pracy. Na mocy art. 237 kodeksu pracy, zmiana warunków może nastąpić na wniosek samego pracownika lub z inicjatywy pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany do dostosowania stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, jeśli jest to technicznie możliwe i nie wiąże się ze znacznymi kosztami.

Jeśli jednak zmiana warunków pracy nie jest możliwa, pracodawca może zaproponować przeniesienie pracownika na inne stanowisko. Dla pracownika, który ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie, przepisy prawne gwarantują prawo do przeniesienia na równorzędne stanowisko w ramach zakładu pracy lub na stanowisko o niższych wymaganiach, jeśli pracownik wyrazi na to zgodę.

 

Zwolnienie dyscyplinarne a zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy nie chroni pracownika przed zwolnieniem dyscyplinarnym. Jeśli pracownik dopuści się poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych, takich jak np. kradzież czy niewykonywanie obowiązków służbowych, pracodawca może zastosować sankcję w postaci zwolnienia dyscyplinarnego. W takim przypadku ograniczenie zdrowotne pracownika nie ma wpływu na decyzję o zakończeniu stosunku pracy.

 

Zwolnienie z pracy za porozumieniem stron

W sytuacji, gdy zarówno pracownik, jak i pracodawca uznają, że kontynuowanie współpracy jest niemożliwe z powodu ograniczeń zdrowotnych, mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. W takim przypadku obie strony ustalają warunki rozwiązania umowy, a pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna wynosząca co najmniej dwukrotność wynagrodzenia.

 

Zwolnienie na podstawie zaświadczenia lekarskiego

W Polsce, zwolnienie z pracy na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego ograniczenie zdrowotne jest możliwe tylko w przypadku, gdy pracownik nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, mimo wprowadzenia zmian na stanowisku pracy lub przeniesienia na inne stanowisko. Zgodnie z art. 53 § 3 kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia pracownika na inne stanowisko. W takim przypadku pracownikowi przysługuje również odprawa pieniężna.

Warto jednak dodać, że zwolnienie z pracy na podstawie zaświadczenia lekarskiego nie oznacza utraty prawa do świadczeń socjalnych czy emerytalnych. Pracownik może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenia rehabilitacyjne, jeśli spełnia określone warunki określone przez przepisy prawa.

 

zaświadczenie