Co się dzieje w sytuacji, gdy lekarz medycyny pracy stwierdzi u osoby badanej chorobę zawodową?

Choroba zawodowa to problem zdrowotny, który powstaje w wyniku wykonywanej pracy lub wystawienia na szkodliwe czynniki w miejscu pracy. W przypadku podejrzenia u siebie lub u swojego pracownika choroby zawodowej należy jak najszybciej zgłosić go na badania do lekarza medycyny pracy. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu dokładnie opisujemy, czym jest choroba zawodowa oraz jakie mogą być konsekwencje w wyniku jej stwierdzenia u pacjenta w trakcie badania kontrolnego u lekarza medycyny pracy.

Czym jest choroba zawodowa?

Choroba zawodowa to choroba, która powstała w wyniku wykonywanej pracy lub która jest związana z niesprzyjającymi warunkami pracy. Może to być między innymi choroba płuc spowodowana wdychaniem pyłów, choroba skórna wywołana kontaktami z substancjami chemicznymi, czy choroby kręgosłupa spowodowane długotrwałą pracą siedzącą lub pozostawaniem w innej niewygodnej pozycji.

Badania przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy

Wykrywaniem u pacjentów chorób zawodowych zajmują się lekarze medycyny pracy. Przeprowadzają oni badania w celu ustalenia, czy podejrzewana choroba jest chorobą zawodową, czy nie. Badanie to zawsze składa się z kilku elementów: z wywiadu lekarskiego, z badania fizykalnego oraz z ewentualnych badań dodatkowych. Lekarz medycyny pracy bada pacjentów, którzy wykonują pracę wymagającą kontaktu z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub wystawieni są na inne niebezpieczne czynniki, które mogą sprzyjać powstania i rozwinięciu się u nich choroby zawodowej.

Rodzaje badań medycyny pracy

W ramach medycyny pracy przeprowadzanych jest kilka rodzajów badań. W zależności od momentu ich wykonania wyróżniamy:

  • Badania wstępne — Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania wstępne przed rozpoczęciem zatrudnienia lub zmianą stanowiska pracy. Celem tych badań jest określenie stanu zdrowia pacjenta przed podjęciem pracy. Badania te pozwalają na porównanie stanu wyjściowego z późniejszymi wynikami i ocenę ryzyka wystąpienia chorób zawodowych.
  • Badania okresowe — Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania okresowe, których celem jest monitorowanie stanu zdrowia pracownika i wczesne wykrywanie chorób zawodowych. Badania okresowe powinny być przeprowadzane regularnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Badania kontrolne – Rodzaj badania medycyny pracy, które jest niezbędne w sytuacjach, gdy pracownik przebyła na długim – trwającym dłużej niż 30 dni – zwolnieniu lekarskim. Celem badania kontrolnego jest stwierdzenie, czy tak długa nieobecność w pracy ma jakiś wpływ na zdolność pracownika do dalszego wykonywania swoich obowiązków.

Innym rodzajem badań medycyny pracy mogą być badania końcowe. Są to badania, które przeprowadza się w momencie rozstania pracownika z miejscem pracy. Ich celem jest ocena stanu zdrowia na koniec okresu zatrudnienia. Umożliwiają one również porównanie wyników badań wstępnych i okresowych i wykrycie chorób zawodowych, które pojawiły się w czasie zatrudnienia.

Co robić, gdy lekarz stwierdzi chorobę zawodową?

Gdy lekarz medycyny pracy stwierdzi chorobę zawodową, należy niezwłocznie powiadomić pracodawcę oraz ZUS, oraz rozpocząć leczenie. Pracownikowi przysługuje uznanie za chorobę zawodową oraz odszkodowanie. W przypadku braku zgody na uznanie choroby zawodowej istnieje możliwość odwołania się do odpowiednio wyznaczonej komisji lekarskiej.

Odszkodowanie za chorobę zawodową

Jeśli lekarz medycyny pracy uzna chorobę za chorobę zawodową, pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie to jest wypłacane przez ZUS i obejmuje koszty leczenia, utraty zarobków oraz zadośćuczynienie moralne. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związanych z nim kosztów.

W jaki sposób można zapobiegać chorobom zawodowym?

Aby zapobiegać chorobom zawodowym, należy przestrzegać odpowiednich norm BHP, używać odpowiedniego sprzętu ochronnego oraz unikać kontaktu z substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Pracownicy powinni być również regularnie szkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

doktor za biurkiem